مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام تام ایران خودرو صبح روز پنجم تيرماه با حضور مدیران ارشد مالی ایران خودرو، مديرعامل و اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد شرکت و حسابرسان قانونی برگزار شد و طي آن صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۶ تصویب شد.
مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام تام ایران خودرو، بعدازظهر روز پنجم تيرماه با حضور مدیران ارشد مالی ایران‌خودرو، مديرعامل و اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد شرکت تام و حسابرسان قانونی برگزار شد و طي آن صورت‌های سال مالی 1398 تصویب شد.