تماس با ما

مدیر عامل

021-48972102
info@tam.co.ir

معاونت فروش و توسعه بازار

021-48972125
marketing@tam.co.ir

معاونت مالی

021-48972512
financial@tam.co.ir

معاونت بازرگانی

021-44520894
commercial@tam.co.ir

معاونت منابع انسانی

021-48972549
hr@tam.co.ir

مدیر روابط عمومی

021-48972558
publicrelations@tam.co.ircaptcha