برنامه تام ایران خودرو برای گسترش پاركینگ‌ های مكانیزه در کشور
مرادی تصریح کرد : تام ایران خودرو مشاور در سازمان حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران بوده كه در پروژه پاركینگ مكانیزه ایرانشهر با ظرفیت 163 خودرو همكاری داشته است.