نوسازی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق مس سرچشمه

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1390
اين پروژه كه سال 1390 با حضور رييس جمهور وقت افتتاح شد، اولین تجربه بزرگ یک شرکت داخلی در کشور محسوب می‌شود كه بدون حضور کارشناسان خارجی در کرمان و با دانش كارشناسان تام به اجرا رسيد. مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه‌اندازي سیستم کنترل و ابزار دقیق این مجتمع با توجه به فناوري روز تولید مس و بدون توقف در روند تولید انجام شده است.با اجراي این پروژه دانش فنی اتوماسیون صنعتی و سیستم کنترل پروسه تولید مس توسط شرکت تام ایران خودرو بومی‌سازي شد. از دستاوردهاي این پروژه می‌توان به کاهش توقفات، افزایش بهره‌وري، افزایش تولید، تسهیل در نگهداري و تعمیرات و ایجاد زیرساخت مدیریت تولید اشاره کرد. این پروژه شامل 18 اتاق کنترل محلی و یک اتاق کنترل مرکزي، تعداد دو هزار و 835 دستگاه ابزار دقیق جدید،  76 ایستگاه اپراتوري بوده است و در مجموع بیش از سه میلیون یورو صرفه‌جویی ارزي داشته است.
نوسازی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق مس سرچشمه