سیستم كنترل واحد Revamping آبرسانی فولاد مباركه

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است.
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: شهريور 1388
  • تاریخ پایان: بهمن 1389
سیستم كنترل واحد Revamping آبرسانی فولاد مباركه