راه‌اندازی خط تولید آلومینیوم هزار كرمان

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

راه‌اندازی خط تولید آلومینیوم هزار كرمان