تكمیل، نصب و راه اندازی انبار مكانیزه پتروشیمی تندگویان فاز 1 و 2

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

تكمیل، نصب و راه اندازی انبار مكانیزه پتروشیمی  تندگویان فاز 1 و 2