پست برق 132.20كیلوولت اسكان(مسكن مهر گلبهار)

  • کارفرما: شركت برق منطقه‌اي خراسان
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: فروردين 1391
  • تاریخ پایان: بهمن 1393

پست برق مسقف 132/20 كيلوولت اسكان

 پست برق 132/20كيلوولت اسكان(مسكن مهر گلبهار سابق) در 40 كيلومتري شهر مشهد و به منظور برقرساني به 70هزار واحد مسكوني و شهرك گلبهار  و شهرك صنعتي منطقه تعريف شده است و هم اكنون در حال برقدهي است.
امكان بهرهبرداري از اين پست بدون اپراتور امكانپذير است و از نرمافزار ABB بهره ميبرد.
 اين پست برق در ابعادي به وسعت هزار و 196 متر مربع و در يك سوله مسقف جانمايي شده است و پستي با چنين ابعاد، مسقف و به صورت DCS براي اولين بار است كه در كشور اجرا شده است. 

پست برق 132.20كیلوولت اسكان(مسكن مهر گلبهار)