تصفیه خانه آب صنعتی كارخانه فولاد و احیای بردسیر

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

تصفیه خانه آب صنعتی كارخانه فولاد و احیای بردسیر