احداث 115 جايگاه CNG دو منظوره

  • کارفرما: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: ارديبهشت 1387
  • تاریخ پایان: دی 1393

همزمان شدن سياست  دولت در خصوص استفاده درصد قابل توجهي از خودروهاي داخلي از سوخت CNG با ورود شركت تام به صنايع غير خودرويي باعث گرديد تا شركت تام ايران خودرو كه زير ساختهاي كافي را در طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي تجهيزات جايگاه CNG داشت در سال 87 تجهيزات مربوط به 115 جايگاه دو منظوره را از شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نقتي ايران با مشخصات ذيل اخذ نمايد:

      20 دستگاه تجهيزات ايستگاه‌هاي CNG با ظرفيت C1500-P250

   20 دستگاه تجهيزات ايستگاه‌هاي CNG با ظرفيت C750-P60

   75 دستگاه تجهيزات ايستگاه‌هاي CNG با ظرفيت C750-P250

اكنون كليه تجهيزات اصلي مربوط به 115 جايگاه تحويل كارفرما شده كه از آن ميان, 113 جايگاه تحويل دائم گرديده و صورت وضعيت قطعي پروژه ارسال و تاييد نيز شده است.

احداث 115 جايگاه CNG دو منظوره