انبار مكانيزه قطعات پرسي و خطوط انتقال

  • وضعیت پروژه: اتمام يافته
  • تاریخ پایان: آذر 1387
پروژه انبارمكانيزه قطعات پرسي و خطوط انتقال پالت‌هاي حاوي قطعات به سـالن‌هاي بدنه‌سازي در سال ١٣٨٤ آغاز شد وبهره‌برداري اوليه از انباردر اواخر سال ١٣٨٧ محقق شد. انبار مكانيزه قطعات پرسي و خطوط انتقال پالت‌هاي حاوي قطعات به سالنهاي بدنه‌سازي به صورت كامل به كافرما (ايران خودرو) تحويل شد. پروژه در سه فاز اصلي اجرا شد كه فاز 1 ، تكميل انبار مكانيزه، فاز 1 توسعه يافته، انتقال پالت تا ورودي سمند، فاز 2 ، انتقال پالت تا ورودي 405 و فاز 3 ، تكميل خط تا انتها (قسمت ورودي 206) است. بالابردن حجم انبارش پالتهاي قطعات پرسي، افزايش دقت و سرعت تحويل قطعات پرسي به سالن‌هاي بدنه‌سازي، جلوگيري از توقف خطوط بدنه‌سازي و ايجاد سيستم مناسب بافرينگ، امكان اتصال online با سيستمهاي مالي و كنترل موجودي كارخانه، كاهش ميزان ضايعات قطعات، كاهش ترافيك لجستيكي درداخل كارخانه، افزايش سطح كيفي بدنه خودروهاي توليد شده و استفاده از تحليل‌هاي آماري و پياده‌سازي سيستم كنترل موجودي از جمله اهداف طرح بود.
انبار مكانيزه قطعات پرسي و خطوط انتقال