سالنهای رنگ ایران خودرو

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1396
  • تاریخ پایان: آذر 1396
سالنهای رنگ ایران خودرو