رباتها و تجهیزات جوش خط سمند

  • کارفرما: شركت ايران خودرو
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

رباتها و تجهیزات جوش خط سمند