تجهیزات جوش دستی خط بدنه رانا

  • کارفرما: شركت ايران خودرو
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

تجهیزات جوش دستی خط بدنه رانا