پروژه سیستم تهویه قطارشهری تبریز

  • کارفرما: راه آهن شهري تبريز
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: ارديبهشت 1393
  • تاریخ پایان: اسفند 1396

پروژه سیستم تهویه قطارشهری تبریز