آبان 1397: كمك يك ميليارد ريالي به زلزله كرمانشاه با خريد و ارسال 14 عدد كانكس

شهريور 1397: برگزاري جشنواره تابستانه فرزندان تام جهت ارتقاي مهارت هاي فكري، عملي و كار جمعي