توانمندی های تام در حوزه نگهداری و تعمیرات

انجام عملیات نت و همچنین تعمیرات اساسی و بازطراحی و بهینه سازی و ارتقای سیستم های زیر :

  • انواع ربات صنعتی و تجهیزات رباتیك شامل طیف وسیعی از كارافزارهای رباتیك
  • خطوط تولید پیوسته و بچ ، دارای سطوح مختلف اتوماسیون
  • انواع سیستمهای جوش مقاومتی
  • كوره ها و اتاقهای پاشش رنگ
  • انواع كانوایرها و خطوط انتقال
  • سیستم های دارای كنترل و اتوماسیون پیشرفته و متمرگز نظیر DSC و ...
  • كوره ها و بویلرهای صنعتی
  • تجهیزات و جایگاههای توزیع گاز CNG