تامین و ساخت

واحد بازرگانی شركت تام، طیف كاملی از خدمات حرفه ای تامین را با كیفیت مورد درخواست و به منظور نیل به موقع به اهـداف استـراتژیك شركت، در راستای تامین مـواد، تجهیـزات و خـدمات مـورد نیاز؛ طبق دستـورالعمل مصـوب منطبق بر الـزامات سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 ، به تمامی پروژه‌های شركت ارائه می نماید.

این كار با بهره گیری از سیستم یكپارچه طبقه بندی اقـلام شـركت تـام در راستای یكسان سـازی درخواست های تامین، و همچنین به كـارگیری مكـانیزم مـدوّن شناسایی و ارزیابی منابع رقابتی تامین مواد و تجهیزات، انجام می پذیرد.

موارد حوزه تامین :

  • تخصص در خرید، منبع یابی و بازار
  • خدمات تامین كارگاهی و ستادی
  • نظارت كیفی (تست و بازرسی) بر تامین