تاریخ :

مشخصات مشتری

برای ویرایش کلیک کنید

كد اقتصادی
نام سازمان
دور نگار
تلفن*
موبايل
پست الكترونيك*
آدرس
نماينده سازمان*
تلفن تماس*
نماينده سازمان
تلفن تماس

موضوع شکایت با توجه به فرم دسته بندی موضوعی انواع شکایات

موضوع شكايت*
تاريخ وقوع مشكل*
واحد/پروژه*
توضيحات
راه حل پيشنهادی
كد امنيتي را وارد كنيد
captcha