شرکت تام در يک نگاه

تام یك بنگاه اقتصادی است كه با تكيه بر دانش ايراني و تكنولوژي جهاني در زمینه توسعه و ساخت طرح‌هاي معدني، نفت و گاز، عمراني و نیروگا‌هي به عنوان يك پیمانكار اجرایی كلید در دست (EPC)  و به صورت ارائه راهكارهاي جامع فعالیت می‌كند. اين شركت بر پايه ارزش‌هاي سازماني خود سعي در افزايش كيفيت پروژه‌ها و رضايت مشتريان خود را دارد.

تصاوير برگزيده‌ از پروژه‌های تام


تدارك و تامين:
واحد بازرگاني شركت تام، طيف كاملي از خدمات حرفه اي تامين را با كيفيت مورد درخواست و به منظور نيل به موقع به اهـداف  استـراتژيك شركت، در راستاي تامين مـواد، تجهيـزات و خـدمات مـورد نياز؛ طبق دستـورالعمل مصـوب منطبق بر الـزامات سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001 ، به تمامي پروژه‌هاي شركت ارائه    مي نمايد. اين كار با بهره گيري از سيستم يكپارچه طبقه بندي  اقـلام  شـركت تـام در راستاي يكسان سـازي درخواست هاي تامين، و همچنين به كـارگيري مكـانيزم مـدوّن  شناسايي و ارزيابي منابع رقابتي تامين مواد و تجهيزات، انجام مي پذيرد.
حوزه تامين، موارد زير را پوشش مي دهد:
• تخصص در خريد، منبع يابي و بازار
• خدمات تامين كارگاهي و ستادي
• نظارت كيفي (تست و بازرسي) بر تامين
 
شناسايي و منبع يابي تامين كنندگان:
بمنظور انتخاب بهينه تامين كنندگان در فرآيند تامين، شركت تام ضمن تعريف ساز و كار مدون، واحد سازماني مجزايي جهت منبع يابي، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در نظر گرفته است.

از روشهاي ذيل نسبت به شناسايي سازندگان و پيمانكاران اقدام مي شود:
• حضور در نمايشگاه‌هاي عمومي و تخصصي صنعتي
• كتاب هاي ارائه دهنده اطلاعات پيمانكاران و تأمين كنندگان
• اطلاعات به دست آمده در زمان اجراي پروژه ها و در جلسات ارزيابي
• اصناف و انجمن هاي تخصصي
• استفاده از اطلاعات موجود در وزارت صنايع و معادن تهران و استانها برحسب نياز
• خود اظهاري تامين كنندگان
• معرفي همكاران (گروه ها/واحدها)
• استفاده از سايت هاي اينترنتي
• بانك‌هاي اطلاعاتي پيمانكاران و تأمين كنندگان
 اتاق هاي بازرگاني 
• سايت هاي بين المللي معرفي منابع

بر حسب موضوع درخواست تامين و با استفاده از بانك اطلاعاتي، فهرست اوليه تامين كنندگان تهيه مي شود و بر اساس نتايج ارزيابي و قواعد انتخاب مدون، تامين كنندگان مناسب جهت دعوت در مناقصه انتخاب مي شوند. فرآيند ارزيابي تامين كنندگان به صورت تيمي متشكل از كارشناس پروژه و كارشناس واحد ارزيابي، بر اساس چك ليست ها و دستورالعمل هاي مدون و با حضور درمحل شركت تامين كننده انجام مي شود.
 


پيوندها:               

ايران - تهران - کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری (مخصوص کرج)

  9821-44520352-5+         9821-44503960+          info@tam.co.ir  

این سایت تحت حمایت قانون حق التالیف بوده و کلیه حقوق متعلق به شرکت تام ایران خودرو است.