احداث كارخانه احیاء فولاد اردكان

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

احداث كارخانه احیاء فولاد اردكان