رنگ

خدمات قابل ارائه

اين گروه با كسب قابليت طراحي ، ساخت و اجراي پروژه هاي رنگ خودرو ، واگن قطار و هواپيما با هر ظرفيت و سطح اتوماسيوني به صورت كليد در دست (Turnkey ) كاهش مصارف انرژي و آلاينده هاي زيست محيطي را به عنوان يكي از مهمترين اهداف مد نظر دارد .
خدمات اين گروه :

  • طراحي فرآيند رنگ با توجه به نيازمندي هاي محصول
  • طراحي چيدمان سالن رنگ
  • مدل سازي و شبيه سازي فرآيند تجهيزات
  • بهيه سازي و نوسازي خطوط موجود
  • ارتقاي سطح اتوماسيون در خطوط توليدي
  • مديريت اجرايي پروژه هاي رنگ
  • اراية مشاوره جهت امكان سنجي اقتصادي و اجرايي پروژه هاي رنگ

پروژه بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت سالن رنگ شماره يك ايران خودرو

پروژه رباتيك كردن كابين پاشش سالن رنگ يك