ساخت و راه اندازی خط تولید سمند در سنگال

  • کارفرما: شركت سنيران سنگال
  • وضعیت پروژه: تكميل شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1386
  • تاریخ پایان: آذر 1396
مشخصات پروژه:
نوع قرارداد: خارجي 
محل: كشور سنگال
اهداف: ايجاد پايگاه توليد ‌خودرو در غرب آفريقا 
ظرفيت خط توليد : 3 دستگاه در ساعت
تعداد جيگ : 10 دستگاه
ميزان اتوماسيون : 10%
محصول توليدي : سمند
ساخت و راه اندازی خط تولید سمند در سنگال