توسعه و نوسازی كارگاه نورد 650 فولادسازی ذوب آهن اصفهان

نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي
نورد 650 فولادسازي