هیات مدیره

بهزاد اعتمادی

رئیس هیات مدیره

مظفر اعوانی

عضو هيات مدیره - مدیرعامل

محمدعلی مهدیجو

عضو هیات مدیره

موسی بهروزی

عضو هیات مدیره

ايمان احتشام شهابي

عضو هیات مدیره