هیأت مدیره

عباس ملکی تهرانی

رئیس هیئت مدیره

مظفر اعوانی

عضو هيئت مدیره - مدیرعامل

محمدعلی مهدیجو

عضو هیئت مدیره

بهزاد اعتمادی

عضو هیئت مدیره

جلیل زرکش

نایب رئیس هیئت مدیره