هیأت مدیره

بهزاد اعتمادی

رئیس هیئت مدیره

مظفر اعوانی

عضو هيئت مدیره - مدیرعامل

محمدعلی مهدیجو

عضو هیئت مدیره

موسی بهروزی

عضو هیئت مدیره

جلیل زرکش

نایب رئیس هیئت مدیره