تصاوير برگزيده‌ از پروژه‌های تام


کاتالوگ و بروشور
 
  دانلود كاتالوگ عمومي  معرفي شركت تام به زبان فارسي

دانلود كاتالوگ عمومي معرفي شركت تام به زبان انگليسي


 
  دانلود كاتالوگ معرفي صنايع معدني شركت تام
  دانلود كاتالوگ معرفي صنايع ريلي شركت تام
  دانلود كاتالوگ معرفي نيرو و تاسيسات شركت تام
  دانلود كاتالوگ معرفي كنترل و ابزار دقيق شركت تام
  دانلود كاتالوگ معرفي نفت و گاز و پتروشيمي شركت تام
  دانلود كاتالوگ معرفي صنايع خودرويي شركت تام
 

  دانلود بروشور معرفي صنايع ريلي شركت تام
  دانلود بروشور معرفي نفت و گاز و پتروشيمي شركت تام
  دانلود بروشور معرفي كنترل و ابزار دقيق شركت تام
  دانلود بروشور معرفي صنايع خودرويي شركت تامپيوندها:               

ايران - تهران - کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری (مخصوص کرج)

  9821-44520352-5+         9821-44503960+          info@tam.co.ir  

این سایت تحت حمایت قانون حق التالیف بوده و کلیه حقوق متعلق به شرکت تام ایران خودرو است.